Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας και των Ν.Π, οικονομικού Έτους 2020.

22-12-2019

Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 1/2019 & 248/2016 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 240/2018.

22-12-2019

Ακύρωση της 191/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου ορισμός εκπροσώπου για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χαϊδαρίου και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες.

22-12-2019

Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων που αφορούν στον διαγωνισμό με τίτλο: Συντηρήσεις, επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου.

22-12-2019

Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης που αφορά στην Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου

22-12-2019

Έγκριση τροποποίησης των Κ.Α.Ε. στις συμβάσεις που αφορούν στην Προμήθεια Τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χαϊδαρίου.

22-12-2019

Καθορισμός Τιμής Μονάδας για εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/83.

22-12-2019

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου

22-12-2019

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή για το Έτος 2020 (άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192, 194 και 199 του Ν. 3463/2006).

22-12-2019

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το Έτος 2020

22-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects