Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζομένων του Δήμου μας

15-07-2019

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής- του έργου «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων και Συνδέσεων στις Οδούς Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως».

15-07-2019

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 4 ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» - Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

15-07-2019

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αυλειων Χώρων Δήμου Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»).

10-07-2019

Έγκριση Πρακτικού φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την λειτουργία «Στέγης Πολιτισμού» στο κέντρο της Πόλης του Δήμου Χαϊδαρίου.

10-07-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

10-07-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της παγίαΈγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019ς προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

10-07-2019

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

02-07-2019

Έγκριση Πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

02-07-2019

Έγκριση Πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου στο δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου

02-07-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects