Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για την παραλαβή καλής εκτέλεσης- μικρών έργων-εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 Έτους 2020

22-12-2019

Συγκρότηση Επιτροπής παράδοσης-παραλαβής ακινήτων του Δήμου μας, Έτους 2020

22-12-2019

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το Έτος 2020.

22-12-2019

Διαγραφή τιμολογίων κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας

22-12-2019

Ενημέρωση-Συζήτηση σχετικά με προβλήματα δέντρων του Δήμου μας

22-12-2019

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2020.

22-12-2019

Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 56/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ

22-12-2019

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

19-12-2019

Τροποποίηση /επέκταση της αριθμ. 27864/6-12-2019 σύμβασης.

19-12-2019

Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού Έτους 2020

19-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects