Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση αναμόρφωσης Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου μας (Ο.Π. Δ. 2019) και της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε. Δ.Χ)

03-04-2019

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020 - 2023

03-04-2019

Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυοWi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου (σχετικό το υπ' αριθμ. πρωτ. 5711/20-3-2019 Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης του Αναδόχου, Ημ/νία λήξης τρέχουσας Σύμβασης: 27-03-2019).

03-04-2019

Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου.

03-04-2019

Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου.

03-04-2019

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής- καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.

03-04-2019

Λήψη απόφασης για την επέκταση – ανανέωση ή μη της συμβατικής σχέσης του Δήμου μας με την Εταιρεία ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ. ΕΠΕ για άλλο ένα (1) έτος.

03-04-2019

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας µε τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών».

03-04-2019

Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης Ρ2 επί της οδού Κοραή στη διασταύρωση της με την οδό Κανάρη.(σχετ.:22/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

03-04-2019

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικον. Έτους 2019

03-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects