Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού, οικονομικού Έτους 2020

19-12-2019

Έγκριση κοπής δένδρου (καβάκι) επί της οδού Συν. Γιαννούλη 55

19-12-2019

Έγκριση κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

19-12-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

17-12-2019

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ο.Ε. για την κατάρτιση προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού Έτους 2020

16-12-2019

Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του ∆ήµου Χαϊδαρίου Έτους 2020

16-12-2019

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ο.Ε. για την σύνταξη προσχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

16-12-2019

Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 48/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

09-12-2019

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 49/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

09-12-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών για Τεχνικό έλεγχο Μεταφορικών Μέσων.

09-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects