Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Μελέτης – Κατάρτιση Όρων Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

02-07-2019

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 171/2018 Α.Ο.Ε. περί «συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών για το Έτος 2019, βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221.

02-07-2019

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν αιτήματος της κας. ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑΣ

02-07-2019

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020-2021»

02-07-2019

Καθορισμός του τρόπου χρήσης, των δημοτικών χώρων που διατίθενται για την προβολή των κομμάτων για την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

26-06-2019

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 4 ΒΈγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 4 ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.ΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

25-06-2019

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

25-06-2019

Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

25-06-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Κατακύρωσης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet (Δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)» (CPV : 32551100-1)-Οριστική Ανακήρυξη Αναδόχου».

25-06-2019

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων πάγιας προκαταβολής προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

25-06-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects