Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

09-12-2019

Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση (ΥΠ.ΕΣ. Δ΄ κατανομή 2019) των Σχολικών Επιτροπών.

09-12-2019

Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Γηπέδου «Τάκης Χαραλαμπίδης».

09-12-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

27-11-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

27-11-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4625/2019, για την πραγματοποίηση Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας

27-11-2019

Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών

27-11-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

27-11-2019

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 152/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

27-11-2019

Aποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Aριθ. Δράσης 1-2018/001205-001394) –Αποδοχή Συμφωνίας Επιχορήγησης – Επικύρωση εξουσιοδοτημένου προσώπου για ενέργειες στην πύλη WiFi4EU.

27-11-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects