Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-06-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-06-2019

Εξέτασης αιτήματος διευθέτηση Ομβρίων επί της οδού Κέκροπος 39

18-06-2019

Έγκριση κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

18-06-2019

Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου.

12-06-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς προ εισαγωγής στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.

12-06-2019

Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet (Δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)» (CPV : 32551100-1)_ Ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου».

12-06-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Οικον. Έτους 2019.

12-06-2019

Διαγραφή τιμολογίων κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας

12-06-2019

Διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

12-06-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects