Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση κοπής επικίνδυνου δέντρου, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

12-03-2019

Έγκριση Πρακτικών Αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς καθώς και Οικονομικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με τίτλο:

06-03-2019

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες τεχνικού Ελέγχου μεταφορικών Μέσων ( Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου).

06-03-2019

Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

06-03-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικον. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 9/2019 Απ. Κ.Ε.Δ.Χ.).

05-03-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης οικ. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 10/2019 Απ. Κ.Ε.Δ.Χ.).

05-03-2019

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών οικ. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 7/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

05-03-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για συμπληρωματική κατανομή πίστωσης Κ.Α.Π. 2018 (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων.

05-03-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την κατανομή πίστωσης (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. – Α΄ κατανομή 2019) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.

05-03-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τους συμβασιούχους - παρατασιούχους που απασχολούνται στην Υπηρεσία Καθαριότητας

05-03-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects