Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης περί επιπλέον χρηματοδότησης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 47 /2019 Απ. ΚΕΔΧ).

27-11-2019

Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Χαϊδαρίου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.)»

27-11-2019

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

27-11-2019

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

27-11-2019

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν. 4635/2019.

27-11-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

27-11-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

27-11-2019

Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

27-11-2019

Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_11(Α/ΑΟΠΣ:3375), στον άξονα προτεραιότητας 11 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης» με τίτλο «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα»

27-11-2019

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές Συνδέσεων Δικτύου αποχετεύσεων».

27-11-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects