Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».

19-03-2020

Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών led σε δρόμους , πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγ. Γρηγορούσας για την εξοικονόμηση ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5050594 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

19-03-2020

Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ε.Φ.Δ. ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_08 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3350), στον Άξονα Προτεραιότητας 04: «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθησης χαμηλών εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», έγκριση μελέτης.

19-03-2020

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης και Έγκριση Όρων(Άρθρο 5 - Διάρκεια Σύμβασης) μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Χαϊδαρίου, για την Πράξη: «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα και Εργασίες Συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο “ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ” του Δήμου Χαϊδαρίου».

19-03-2020

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και εξοπλισμού για την υπηρεσία καθαριότητας , για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

16-03-2020

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

16-03-2020

Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου

16-03-2020

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις υπηρεσίες Πολιτισμού & Αθλητισμού, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, Έτους 2020».

12-03-2020

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020

12-03-2020

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2020

12-03-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects