Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συζήτηση σχετικά με την υπ΄ πρωτ: 26068/14-11-2019 αίτηση Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018

21-11-2019

Έγκριση Πρακτικού Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας του Κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χαϊδαρίου

20-11-2019

Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών

20-11-2019

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

20-11-2019

Λήψη Απόφασης περί έγκρισης 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

08-11-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».

05-11-2019

Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

05-11-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αρίθμ.16108/2019 αίτημα εργαζομένων

31-10-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αρίθμ.23969/2019 αίτημα εργαζομένων

31-10-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αρίθμ.24560/2019 αίτημα εργαζομένων

31-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects