Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 (θητεία από 8-9-2019 έως 6-11-2021).

08-09-2019

Εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαϊδαρίου, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 (θητεία από 8-9-2019 έως 6-11-2021).

08-09-2019

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19/07/2019» (σχετ.: 89/2019 Απ. Ο.Ε.)

30-08-2019

Λήψη απόφασης περί: α) Καθορισμού Χαρακτηρισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19/07/2019», ως κατεπείγον β) καθορισμός-έγκριση όρων διαπραγμάτευσης γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δ) Πρόσκληση προς εργοληπτική Επιχείρηση για την υποβολή προσφοράς προς το Δήμο Χαϊδαρίου.

28-08-2019

Λήψη απόφασης περί: α) Καθορισμού Χαρακτηρισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19/07/2019», ως κατεπείγον β) καθορισμός-έγκριση όρων διαπραγμάτευσης γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δ) Πρόσκληση προς εργοληπτική Επιχείρηση για την υποβολή προσφοράς προς το Δήμο Χαϊδαρίου.

28-08-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

27-08-2019

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Δημοσίων Διαγωνισμών –Προμηθειών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020-2021».

27-08-2019

Λήψη απόφασης περί επιπλέον χρηματοδότησης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου».

27-08-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

27-08-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωµής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

27-08-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects