Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δένδρου, επί του πεζοδρομίου και έμπροσθεν νόμιμης θέσης στάθμευσης, στην οδό Μ. Μαυρογένους αρ. 7, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

26-02-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας

20-02-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

20-02-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

20-02-2019

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019

20-02-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

20-02-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς & τους άπορους Δημότες του Δήμου Χαϊδαρίου για τα Έτη 2018-2019-2020 και τη λειτουργία των Δομών Κοινωνικού Παντοπωλείου – Συσσιτίου»

20-02-2019

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας Διαγωνισμών Τεχνικών Έργων για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΡΟΥ».

20-02-2019

Εξέταση ένστασης δημότη, σχετικά με την αριθ. 178/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 36-37».

05-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

05-02-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects