Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση πρακτικών της Διαπαραταξιακής - Διακομματικής Επιτροπής, για τη λήψη απόφασης, σε σχέση με την κατανομή των χώρων στο Δήμο Χαϊδαρίου και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών από τις Παρατάξεις και τα Κόμματα, για τις ανάγκες προβολής τους ενόψει των επικείμενων εκλογών της 26ης Μαΐου 2019

03-04-2019

Έγκριση νέου Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού σχετικά με την Πάγια Προκαταβολή του Δήμου Χαϊδαρίου

03-04-2019

Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών σήμανσης για αποτροπή στάθμευσης. (σχετ.: 27/2019 Ε.Π.Ζ.)

03-04-2019

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018».

03-04-2019

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221 (παρ. 3, παρ. 4, παρ. 6, παρ. 11 / περίπτωση (α), παρ.1 / περίπτωση (η)).

03-04-2019

Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός κτιρίου κατάλληλου για την εγκατάσταση Στέγης Πολιτισμού στο κέντρο της Πόλης του Δήμου Χαϊδαρίου.

03-04-2019

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου για το έτος 2019».

27-03-2019

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την προμήθεια Φακέλων prepaid με επιτύπωση των στοιχείων του αποστολέα.

20-03-2019

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής παραβόλου για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας απορριμματοφόρου οχήματος.

20-03-2019

Αποδοχή της Α’ κατανομής 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 40.599,81€

18-03-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects