Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Απόδοση συμπληρωματικής πίστωσης ΚΑΠ ποσού 8.272,55 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης) των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

18-03-2019

Απόφαση για συμμετοχή ή μη στο έργο "Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσεις του Έργου "Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020" "

18-03-2019

Συζήτηση για συμμετοχή ή μη στον 3ετή διαγωνισμό του Δήμου για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

18-03-2019

Προκήρυξη ή μη Διαγωνισμού για εκμίσθωση κυλικείου του 6ου Γυμνασίου

12-03-2019

Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

12-03-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 αρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει.

12-03-2019

Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Κατακύρωσης συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφαλιστική Κάλυψη Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου».

12-03-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 αρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει.

12-03-2019

Τοποθέτησης Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Κοραή στη διασταύρωση της με την οδό Κανάρη

12-03-2019

Έγκριση κοπής επικίνδυνου δένδρου, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

12-03-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects