Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση της με αριθμ. 49/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ., με θέμα: Επικαιροποίηση της με αριθμ. 37/2019 Απ. Ε.Π.Ζ. με θέμα: Εξέταση αιτήματος «διευθέτησης ομβρίων» επί της οδού Κέκροπος 39,

31-10-2019

Ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Χαϊδαρίου

31-10-2019

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Χαϊδαρίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α) για τη δημοτική περίοδο 2019-2023

31-10-2019

Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

31-10-2019

Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επιτροπής για την συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με Πιστωτικό Ίδρυμα σε σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου. (σχετ.: 85/2019 Απ. Ο.Ε.).

31-10-2019

Επικαιροποίηση της με αριθμ. 51/2019 απόφασης Δ.Σ. περί υποβολής αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 αρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει.

31-10-2019

Λήψη απόφασης περί ανοίγματος λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

31-10-2019

Έγκριση Αιτήματος Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο: «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)) : α) παράταση λειτουργίας υφιστάμενης δομής «Κέντρο Κοινότητας Χαϊδαρίου», έως 30-06-2023, β) πρόσληψη νέου προσωπικού εξαιτίας διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της δομής «Κέντρο Κοινότητας Χαϊδαρίου» , γ) έγκριση Σ.Α.Υ.Μ.».

31-10-2019

Συμμετοχή του Δήμου Χαϊδαρίου στη Δράση με τίτλο: «Προώθηση των Υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Αττικής (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09), Κωδικός Πρόσκλησης ATT101, A/A OΠΣ ΕΣΠΑ: 3916) _Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α._ Ορισμός εκπροσώπου / αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

31-10-2019

Aποδοχή συμμετοχής του Δήμου Χαϊδαρίου, ως Εταίρος, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III (Φάση_1), με τίτλο: «Ανάπτυξη ομολόγων κοινωνικού αντικτύπου για τη βελτιωμένη παροχή δημόσιων υπηρεσιών» (SIBdev) με επικεφαλής Εταίρο, το Δήμο Heerlen (Ολλανδία)_ Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας _Ορισμός Υπεύθυνης Προγράμματος και Ομάδας Έργου»

31-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects