Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

27-08-2019

Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

27-08-2019

Προγραμματισμός πρόσληψης ενός (1) Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης.

27-08-2019

Λήψη απόφασης για την κάλυψη ή μη της μισθοδοσίας εργαζομένων των βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου από ιδίους πόρους.

27-08-2019

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Α΄ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».

27-08-2019

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής που αφορούν την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου».

27-08-2019

Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου για συντηρήσεις, επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου.

07-08-2019

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το Έτος 2019».

02-08-2019

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & μικροεργαλείων για το έτος 2019».

02-08-2019

Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επιτροπής για την συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με Πιστωτικό Ίδρυμα σε σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου.

02-08-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects