Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

12-03-2019

Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

12-03-2019

Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Προμήθεια Ειδών Καυσίμων Κίνησης (Πετρελαίου – Βενζίνης) του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2019».

12-03-2019

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου “Στέγη Πολιτισμού” στο κέντρο της Πόλης του Δήμου Χαϊδαρίου

12-03-2019

Έγκριση κοπής επικίνδυνου δέντρου, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

12-03-2019

Έγκριση Πρακτικών Αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς καθώς και Οικονομικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με τίτλο:

06-03-2019

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες τεχνικού Ελέγχου μεταφορικών Μέσων ( Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου).

06-03-2019

Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

06-03-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικον. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 9/2019 Απ. Κ.Ε.Δ.Χ.).

05-03-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης οικ. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 10/2019 Απ. Κ.Ε.Δ.Χ.).

05-03-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects