Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής- καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας

05-02-2019

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 116β και Γ449. Επανάληψη της αριθμ. 294/2018 απόφασης Δ.Σ

05-02-2019

Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018

28-01-2019

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, Έτους 2019.

28-01-2019

ότητας «Κοινωνικές & Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» για την «Κατασκευή-Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου».

28-01-2019

Συμπλήρωση των αριθμ. 249/2018, 250/2018 & 251/2018 αποφάσεων Δ.Σ περί κάλυψης ιδίας συμμετοχής του Δήμου Χαϊδαρίου στα έργα του προγράμματος ΟΧΕ/ΒΑΑ.

28-01-2019

Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018

28-01-2019

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη Επιτροπών μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. (Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών) για το έτος 2019.

28-01-2019

Συγκρότηση Επιτροπής δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του Κ.Η.Σ.Κ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων)για το έτος 2019.

28-01-2019

Παράταση ή μη της μισθωτικής σύμβασης του κυλικείου που βρίσκεται στο Α΄ Αθλητικό Κέντρο Χαϊδαρίου

28-01-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects