Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» - Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

15-07-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης επαύξησης ισχύος σε υπάρχουσες παροχές ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ).

15-07-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής ανταποδοτικών τελών (παράβολο) από το Τ.Ε.Ε.

15-07-2019

Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για την κάλυψη δαπάνης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου.

15-07-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζομένων της ΚΕΔΧ. (σχετ.: 34/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

15-07-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζόμενης του Δήμου Χαϊδαρίου.

15-07-2019

Έγκριση σύστασης πενήντα μια (51) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

15-07-2019

Έγκριση σύστασης δεκατριών (13) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

15-07-2019

Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικον. Έτους 2018 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 31/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

15-07-2019

Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών οικ. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 33/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

15-07-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects