Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 91 ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄).

16-01-2019

Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Χαϊδαρίου από 01-01-2019 έως το τέλος της δημοτικής περιόδου.

16-01-2019

Έγκριση ή μη συμπληρωματικής σύμβασης ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων

16-01-2019

Έγκριση Σύνταξης Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ. 1/2018 Ε.Π.Ζ.).

16-01-2019

Ορισμός Επιτροπής παράδοσης-παραλαβής δημοτικού ακινήτου

16-01-2019

Έγκριση όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων στην περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου

16-01-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

16-01-2019

Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαϊδαρίου.

16-01-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

16-01-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

16-01-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects