Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Πρακτικού φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την λειτουργία «Στέγης Πολιτισμού» στο κέντρο της Πόλης του Δήμου Χαϊδαρίου.

10-07-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

10-07-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της παγίαΈγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019ς προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

10-07-2019

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

02-07-2019

Έγκριση Πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

02-07-2019

Έγκριση Πρακτικού φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου στο δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου

02-07-2019

Έγκριση Μελέτης – Κατάρτιση Όρων Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

02-07-2019

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 171/2018 Α.Ο.Ε. περί «συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών για το Έτος 2019, βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221.

02-07-2019

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν αιτήματος της κας. ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑΣ

02-07-2019

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020-2021»

02-07-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects