Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

16-01-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

16-01-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

16-01-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

16-01-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

16-01-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

16-01-2019

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 91 του Ν. 4583/2019

15-01-2019

Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών Έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16

31-12-2018

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, για το Έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016

31-12-2018

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης προμηθειών, για το Έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016

31-12-2018

copyrights © 2019 Evolution Projects