Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης και αναίρεσης κατά της αριθμ. 999/19 απόφασης του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών.

21-05-2019

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης και αναίρεσης κατά της αριθμ. 1005/19 απόφασης του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών

21-05-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας.Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας.

21-05-2019

Αποδοχή και κατανομή της Β΄ Δόσης ΚΑΠ 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 40.596,26€

13-05-2019

Απόφαση έγκρισης καταστροφής υλικού 3ου Γυμνασίου

13-05-2019

Έγκριση Πρακτικού διενέργειας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης των υπηρεσιών του ΚΕΠ Δήμου Χαϊδαρίου.

02-05-2019

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με τους ίδιους όρους & τεχνικές προδιαγραφές»

02-05-2019

Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς προ εισαγωγής στο ΔΕΚΕΠΑΖ

02-05-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια Φακέλων prepaid με επιτύπωση των στοιχείων του αποστολέα

02-05-2019

Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

30-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects