Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Διενέργειας και Καθορισμός του Τρόπου Εκτέλεσης - Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, σε βάρος του Κ.Α.: 20.6253.0001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2019, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2019».

05-02-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χρήση του κτιρίου στην Πλατεία «Δημοκρατίας» (Αίθριο).

05-02-2019

Εξέταση ένστασης δημότη σχετικά με την αριθμ. 178/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 36-37» (σχετ: 11/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.).

05-02-2019

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις υπηρεσίες Πολιτισμού & Αθλητισμού, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2019

05-02-2019

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης, ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Χαϊδαρίου, για την υλοποίηση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών».

05-02-2019

Λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης V, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

05-02-2019

Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής- καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας

05-02-2019

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 116β και Γ449. Επανάληψη της αριθμ. 294/2018 απόφασης Δ.Σ

05-02-2019

Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018

28-01-2019

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, Έτους 2019.

28-01-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects