Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας.(σχετ.: 67/2018 Απ. Ε.Π.Ζ.)

31-12-2018

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2018.

31-12-2018

Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018

31-12-2018

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής- καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.

31-12-2018

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ΕνδιαφέροντοςΧορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

27-12-2018

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού ΕνδιαφέροντοςΧορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

27-12-2018

Έγκριση ή μη κοπής δένδρου, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

27-12-2018

Έγκριση απόδοσης Παγίας Προκαταβολής και απαλλαγή Υπολόγου

27-12-2018

Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας Διαγωνισμών Τεχνικών Έργων για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΡΟΥ».

27-12-2018

Ανάθεση εντολής σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και του Τ.Π.Δ. που αφορά σε τοκοχρεωλυτικό δάνειο χορηγούμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

27-12-2018

copyrights © 2019 Evolution Projects