Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Καθορισμός του τρόπου χρήσης, των δημοτικών χώρων που διατίθενται για την προβολή των κομμάτων για την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

26-06-2019

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 4 ΒΈγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 4 ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.ΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» - Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

25-06-2019

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

25-06-2019

Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

25-06-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Κατακύρωσης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet (Δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)» (CPV : 32551100-1)-Οριστική Ανακήρυξη Αναδόχου».

25-06-2019

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων πάγιας προκαταβολής προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

25-06-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-06-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-06-2019

Εξέτασης αιτήματος διευθέτηση Ομβρίων επί της οδού Κέκροπος 39

18-06-2019

Έγκριση κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

18-06-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects