Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

24-10-2019

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

24-10-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2019

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος, του Δήμου μας, Έτους 2020.

24-10-2019

Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον Δικαστηρίων

14-10-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

14-10-2019

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

14-10-2019

Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου

14-10-2019

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 98/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

14-10-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εργαζόμενων στο Δήμο Χαϊδαρίου

09-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects