Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

ότητας «Κοινωνικές & Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» για την «Κατασκευή-Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου».

28-01-2019

Συμπλήρωση των αριθμ. 249/2018, 250/2018 & 251/2018 αποφάσεων Δ.Σ περί κάλυψης ιδίας συμμετοχής του Δήμου Χαϊδαρίου στα έργα του προγράμματος ΟΧΕ/ΒΑΑ.

28-01-2019

Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018

28-01-2019

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη Επιτροπών μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. (Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών) για το έτος 2019.

28-01-2019

Συγκρότηση Επιτροπής δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του Κ.Η.Σ.Κ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων)για το έτος 2019.

28-01-2019

Παράταση ή μη της μισθωτικής σύμβασης του κυλικείου που βρίσκεται στο Α΄ Αθλητικό Κέντρο Χαϊδαρίου

28-01-2019

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (199 του Ν. 3463/06).

28-01-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικον. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε.Δ.Χ) (σχετ.: 4 /2019 Απ. ΚΕΔΧ).

28-01-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης οικον. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε.Δ.Χ) (σχετ.: 5/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

28-01-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτήριο Νικολάου Γύζη

28-01-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects