Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Τροποποίηση συστατικής πράξης των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου» και β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου», ως προς το σκέλος που αφορά στην παράγραφο 3.∆ιοίκηση των νέων Νομικών Προσώπων (ΦΕΚ 1817-11/8/2011, τευχ. Β΄,)

09-10-2019

Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών

09-10-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019.

09-10-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

09-10-2019

Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

09-10-2019

Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Χαϊδαρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)

09-10-2019

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα του Έργου: Διάνοιξη Οδού Αρεοπόλεως στο Ύψος της Οδού Σύρου

09-10-2019

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Διάστρωση Συνθετικού Χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α΄ Αθλητικού Κέντρου Δ. Χαϊδαρίου»

09-10-2019

Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V), στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων».

09-10-2019

Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος ένταξης/χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII), στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

09-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects