Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση Σχεδίου στο Ο.Τ. 132 (αναγνώριση οδού στην οδό Σπάρτης αρ.50α).

23-04-2019

Έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτου στέγασης του Βρεφικού τμήματος 6ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Χαϊδαρίου Ιδιοκτησίας της εταιρίας «GNA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»

23-04-2019

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Χαϊδαρίου Ιδιοκτησίας της Γαλάνη Μαρίας-Ελευθερίας»

23-04-2019

Έγκριση τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σύμβασης, πριν την λήξη της, που αφορά το έργο: ''Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου''_ Έγκριση παράτασης της Σύμβασης για αποπληρωμή του έργου»

23-04-2019

Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς καθώς και Οικονομικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με τους ίδιους όρους & τεχνικές προδιαγραφές» Προσωρινή ανακήρυξη Αναδόχου (σχετ: 21/2019 Απ. Οικ. Επιτροπής).

18-04-2019

Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

18-04-2019

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων (ΔΕΔΔΗΕ).

18-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ

18-04-2019

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 116β και Γ449.

08-04-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019.

08-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects