Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Έτους 2018

21-12-2018

Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για το Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».

19-12-2018

Κατάρτιση Προϋπολογισμού, οικονομικού ΈτοΚατάρτιση Προϋπολογισμού, οικονομικού Έτους 2019. (σχετ.: αρθμ. πρωτ.: 1230/14.12.2018 Γνώμη Παρατηρητήριου)υς 2019. (σχετ.: αρθμ. πρωτ.: 1230/14.12.2018 Γνώμη Παρατηρητήριου)

19-12-2018

Έγκριση Πρακτικών 1ου και 2ου Σταδίου, Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου για το Έτος 2018».

19-12-2018

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, οικονομικού Έτους 2019

19-12-2018

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης τεχνικού ελέγχου μεταφορικών μέσων

19-12-2018

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

19-12-2018

Έγκριση εκ νέου Πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των οικονομικών προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς & τους άπορους Δημότες του Δήμου Χαϊδαρίου για τα Έτη 2018-2019-2020 και τη λειτουργία των Δομών Κοινωνικού Παντοπωλείου - Συσσιτίου» κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 1088/2018 απόφασης της ΑΕΠΠ, επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΛΑΚΡΕ Α.Ε.».- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 116/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΞΒΩΗ3-ΨΙ8) Απ. Ο.Ε.

19-12-2018

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή για το Έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: 186-190-191-192-194 & 199 του Ν. 3463/06

19-12-2018

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για την παραλαβή καλής εκτέλεσης- μικρών έργων-εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87, για το Έτος 2019.

19-12-2018

copyrights © 2019 Evolution Projects