Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Χαϊδαρίου.

03-04-2019

Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής- καλής εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.

03-04-2019

Λήψη απόφασης για την επέκταση – ανανέωση ή μη της συμβατικής σχέσης του Δήμου μας με την Εταιρεία ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ. ΕΠΕ για άλλο ένα (1) έτος.

03-04-2019

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας µε τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στην «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών».

03-04-2019

Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης Ρ2 επί της οδού Κοραή στη διασταύρωση της με την οδό Κανάρη.(σχετ.:22/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

03-04-2019

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Οικον. Έτους 2019

03-04-2019

Λήψη απόφασης περί σύστασης Πάγιας Προκαταβολής και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του

03-04-2019

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με τους ίδιους όρους & τεχνικές προδιαγραφές» (σχετ: 17/2019 Απ. Οικ. Επιτροπής).

03-04-2019

Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον κ. Ματούδη Ηλία του Γεωργίου για ζημιές σε όχημα λόγω πρόσκρουσης σε κάδο απορριμμάτων.

03-04-2019

Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον Σεμερτζόγλου Ιωάννη του Νικολάου για ζημιές σε όχημα λόγω πρόσκρουσης σε κάδο απορριμμάτων

03-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects