Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020-2021».

08-04-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Μεταφορά πιστώσεων από Έργα στο Αποθεματικό, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4483/2017

08-04-2019

Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019.

08-04-2019

Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019.

08-04-2019

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

08-04-2019

Έγκριση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής & επανεγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2019-2020.

08-04-2019

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 παρ. 6 Ν. 1080/80)

08-04-2019

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου (Στέγη Πολιτισμού)

08-04-2019

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 116β και Γ449. (Σχετ.: 28/2019 Ε.Π.Ζ.)

08-04-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

03-04-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects