Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

27-09-2019

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών για τη διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σε συνέχεια του υπ’ αριθµ. 72494 ΕΣΗ∆ΗΣ ∆ιαγωνισµού µε τίτλο ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019,2020 & 2021’’ για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Α – ΤΜΗΜΑ 1 και 2 – Προµήθεια καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη).

27-09-2019

Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου μας Έτους 2018

25-09-2019

Επικαιροποίηση της υπ΄αρίθμ. 163/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

25-09-2019

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (199 του Ν. 3463/06).

25-09-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη δέντρων στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας (σχετ. 38/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

25-09-2019

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας: «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου» με διακριτικό τίτλο «Άρηξις»

25-09-2019

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019

25-09-2019

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019 (άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 194 και 199του Ν. 3463/2006)

25-09-2019

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για την παραλαβή καλής εκτέλεσης- μικρών έργων-εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87, για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019

25-09-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects