Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ορισμός εκπροσώπων για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χαϊδαρίου και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες

25-09-2019

Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Χαϊδαρίου για την διετία 2019-2021

25-09-2019

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019

25-09-2019

Σύσταση Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 §6 Ν. 3463/06).

25-09-2019

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ.)

25-09-2019

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 (θητεία από 8-9-2019 έως 6-11-2021)

19-09-2019

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

19-09-2019

Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 (θητεία Προεδρείου από 08-9-2019 έως 06-11-2021) .

08-09-2019

Εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 (θητεία από 8-9-2019 έως 6-11-2021).

08-09-2019

Εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαϊδαρίου, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 (θητεία από 8-9-2019 έως 6-11-2021).

08-09-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects