Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19/07/2019» (σχετ.: 89/2019 Απ. Ο.Ε.)

30-08-2019

Λήψη απόφασης περί: α) Καθορισμού Χαρακτηρισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19/07/2019», ως κατεπείγον β) καθορισμός-έγκριση όρων διαπραγμάτευσης γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δ) Πρόσκληση προς εργοληπτική Επιχείρηση για την υποβολή προσφοράς προς το Δήμο Χαϊδαρίου.

28-08-2019

Λήψη απόφασης περί: α) Καθορισμού Χαρακτηρισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από το σεισμό της 19/07/2019», ως κατεπείγον β) καθορισμός-έγκριση όρων διαπραγμάτευσης γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δ) Πρόσκληση προς εργοληπτική Επιχείρηση για την υποβολή προσφοράς προς το Δήμο Χαϊδαρίου.

28-08-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

27-08-2019

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Δημοσίων Διαγωνισμών –Προμηθειών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020-2021».

27-08-2019

Λήψη απόφασης περί επιπλέον χρηματοδότησης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου».

27-08-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

27-08-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωµής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

27-08-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

27-08-2019

Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

27-08-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects