Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Προγραμματισμός πρόσληψης ενός (1) Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης.

27-08-2019

Λήψη απόφασης για την κάλυψη ή μη της μισθοδοσίας εργαζομένων των βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου από ιδίους πόρους.

27-08-2019

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Α΄ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».

27-08-2019

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής που αφορούν την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για το υφιστάμενο ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Δήμου Χαϊδαρίου».

27-08-2019

Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου για συντηρήσεις, επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου.

07-08-2019

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το Έτος 2019».

02-08-2019

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & μικροεργαλείων για το έτος 2019».

02-08-2019

Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επιτροπής για την συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με Πιστωτικό Ίδρυμα σε σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου.

02-08-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

24-07-2019

Σύνταξη Έκθεσης και Κατάρτισης του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Έτους 2018 του Δήμου Χαϊδαρίου

24-07-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects