Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής ανταποδοτικών τελών (παράβολο) από το Τ.Ε.Ε.

15-07-2019

Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για την κάλυψη δαπάνης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου.

15-07-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζομένων της ΚΕΔΧ. (σχετ.: 34/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

15-07-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζόμενης του Δήμου Χαϊδαρίου.

15-07-2019

Έγκριση σύστασης πενήντα μια (51) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

15-07-2019

Έγκριση σύστασης δεκατριών (13) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

15-07-2019

Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικον. Έτους 2018 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 31/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

15-07-2019

Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών οικ. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 33/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

15-07-2019

Τροποποίηση σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων

15-07-2019

Συγκρότηση Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

15-07-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects