Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΗ Λ.ΣΧΙΣΤΟΥ».

15-07-2019

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΡΟΥ».

15-07-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση Αθλητικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας.

15-07-2019

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας.

15-07-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζομένων του Δήμου μας

15-07-2019

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής- του έργου «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων και Συνδέσεων στις Οδούς Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως».

15-07-2019

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 4 ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» - Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

15-07-2019

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αυλειων Χώρων Δήμου Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»).

10-07-2019

Έγκριση Πρακτικού φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την λειτουργία «Στέγης Πολιτισμού» στο κέντρο της Πόλης του Δήμου Χαϊδαρίου.

10-07-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

10-07-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects