Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

25-06-2019

Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

25-06-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Κατακύρωσης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet (Δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)» (CPV : 32551100-1)-Οριστική Ανακήρυξη Αναδόχου».

25-06-2019

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων πάγιας προκαταβολής προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

25-06-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-06-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-06-2019

Εξέτασης αιτήματος διευθέτηση Ομβρίων επί της οδού Κέκροπος 39

18-06-2019

Έγκριση κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

18-06-2019

Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου.

12-06-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς προ εισαγωγής στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.

12-06-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects