Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (σχετ.: 31/2020 Απ. ΕΠΖ).

27-02-2020

Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ.: 33/2020 Απ. ΕΠΖ).

27-02-2020

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για την υπεράσπιση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ.

27-02-2020

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για την απόσυρση του νομοσχεδίου Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης.

27-02-2020

Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. Έτους 2020 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 14 /2020 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

25-02-2020

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 και της εισηγητικής έκθεσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 15/2020 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

25-02-2020

Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου».

24-02-2020

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ.72/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).

24-02-2020

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης άδειας και λειτουργίας (σφράγιση) καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

18-02-2020

Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 2020 .

18-02-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects