Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, έτους 2020.

18-02-2020

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της αριθμ. 22354/3-10-2019 αιτήσεως του κ. Πίκουλη Ιωάννη μισθωτή του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου.

18-02-2020

Λήψη απόφασης περί ανάκλησης άδειας και λειτουργίας (σφράγιση) καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

18-02-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects