Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, έτους 2012 (αρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ)

09-01-2012
Απόφαση 2012/9

Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών όλων των προμηθειών του Δήμου έτους 2012 (αρθρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ)

09-01-2012
Απόφαση 2012/11

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης μέχρι 5.869,41 €, καθώς και & τους αναπληρωτές τους έτους 2012 (αρθρ. 15 ΠΔ 171/87)

09-01-2012
Απόφαση 2012/12

Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 880,41€ έως 8.804,11 €, καθώς & του αναπληρωτή του έτους 2012 (αρθρ. 16 ΠΔ 171/87)

09-01-2012
Απόφαση 2012/13

Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 8.804,11 € έως 293.470,29 €, καθώς & του αναπληρωτή του έτους 2012 (αρθρ. 16 ΠΔ 171/87)

09-01-2012
Απόφαση 2012/14

Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 293.470,29 €, καθώς & του αναπληρωτή του έτους 2012 (αρθρ. 16 ΠΔ 171/87)

09-01-2012
Απόφαση 2012/15

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών εκτάσεων (παρ. 5 άρθρο 186 του Κ.Δ.Κ.), καθώς & τους αναπληρωτές τους, έτους 2012

09-01-2012
Απόφαση 2012/17

Έγκριση χρηματοδότησης του διετούς προγράμματος της Κ.Ε.Δ.Χ. από το Δήμο, καθώς και των όρων που προβλέπει η σύμβαση χρηματοδότησης

09-01-2012
Απόφαση 2012/18

Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου, οικονομικού έτους 2012

09-01-2012
Απόφαση 2012/19

Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου μας για την παρακολούθηση του ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

09-01-2012
Απόφαση 2012/20

copyrights © 2020 Evolution Projects