Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τονκαθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/281

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/282

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/283

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/284

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για υπαίθριο εμπόριο, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/285

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής παρανόμως εναποτιθέμενων υλικών κλπ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας (αρθρ.5 παρ.8 του Κανονισμού Καθαριότητας), έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/286

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας για την περισυλλογή και την αποκομιδή υποπροϊόντων διαφόρων εργοστασίων, βιοτεχνιών κλπ. του Δήμου μας, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/287

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής απορριμμάτων και λοιπών άχρηστων υλικών που έχουν απορριφθεί σε ακάλυπτους χώρους, ρέματα, δάση κλπ. ( αρθρ. 8 παρ. 5 του Κανονισμού Καθαριότητας), έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/288

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

29-11-2010
Απόφαση 2010/263

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

29-11-2010
Απόφαση 2010/264

copyrights © 2019 Evolution Projects