Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, έτους 2012

07-11-2011
Απόφαση 2011/263

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το υπαίθριο εμπόριο, έτους 2012.

07-11-2011
Απόφαση 2011/264

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής παρανόμως εναποτιθέμενων υλικών κλπ. σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, έτους 2012

07-11-2011
Απόφαση 2011/265

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας για την περισυλλογή και την αποκομιδή υποπροϊόντων διαφόρωn εργοστασίων, βιοτεχνιών κλπ. του Δήμου μας, έτους 2012»

07-11-2011
Απόφαση 2011/266

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής απορριμμάτων και λοιπών άχρηστων υλικών που έχουν απορριφθεί σε ακάλυπτους χώρους, ρέματα, δάση κ.λ.π, έτους 2012

07-11-2011
Απόφαση 2011/267

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την στάση του Δήμου,όσον αφορά το Ειδικό Τέλος Ακινήτων που επιβλήθηκε μέσω της Δ.Ε.Η.

07-11-2011
Απόφαση 2011/243

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας, για τις λειτουργικές τους δαπάνες (Γ΄Δόση του 2011)

07-11-2011
Απόφαση 2011/246

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για την υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικοί Τροχονόμοι» για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010 και έγκριση διάθεσης πίστωσης

07-11-2011
Απόφαση 2011/247

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για την υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικοί Τροχονόμοι» για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2011 και έγκριση διάθεσης πίστωσης

07-11-2011
Απόφαση 2011/248

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του πρώην Ν.Π. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

07-11-2011
Απόφαση 2011/250

copyrights © 2020 Evolution Projects