Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί στο Δήμο και το Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 39880/3671/25-10-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

07-11-2011
Απόφαση 2011/259

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

12-10-2011
Απόφαση 2011/238

Λήψη απόφασης για την έγκριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας που είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2007-2013)

12-10-2011
Απόφαση 2011/237

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας καυσίμων με απευθείας ανάθεση και επιλογή προμηθευτή

12-10-2011
Απόφαση 2011/239

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων του Δήμου μας

12-10-2011
Απόφαση 2011/240

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη εντύπου αιμοδοσίας

12-10-2011
Απόφαση 2011/241

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου

12-10-2011
Απόφαση 2011/242

Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου

22-09-2011
Απόφαση 2011/231

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

22-09-2011
Απόφαση 2011/232

Λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με την απογραφή των πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί» & «Κ.Α.Π.Η.», του Δήμου μας

22-09-2011
Απόφαση 2011/224

copyrights © 2020 Evolution Projects