Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

25-05-2010
Απόφαση 2010/158

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

25-05-2010
Απόφαση 2010/159

Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου

25-05-2010
Απόφαση 2010/163

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

25-05-2010
Απόφαση 2010/144

Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου και Συντονιστή για την εφαρμογή του προγράμματος "Υγιείς Πόλεις" και παροχή εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή του Δήμου Χαϊδαρίου στη γενική συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων"

25-05-2010
Απόφαση 2010/145

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου "ΚΑΠΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ"

25-05-2010
Απόφαση 2010/146

Ένταξη ενός συνεργείου στον κατάλογο συνεργαζόμενων συνεργείων

25-05-2010
Απόφαση 2010/149

Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (πρόσκληση αρ. 10)

25-05-2010
Απόφαση 2010/150

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ

25-05-2010
Απόφαση 2010/151

Μετατροπή της σχέσης εργασίας των υπαλλήλων Δούμουρα Φωτεινή και Καπετανάκη Γκαλίνας από ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης σε ΙΔΑΧ πλήρους απασχόλησης

25-05-2010
Απόφαση 2010/152

copyrights © 2019 Evolution Projects