Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εξέταση μελέτης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας σε κτίριο, στη συμβολή των οδών Βορ. Ελλάδος και Ήρας, στο Σκαραμαγκά

22-03-2010
Απόφαση 2010/94

Εξέταση μελέτης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας σε κτίριο, στη συμβολή των οδών Λ. Αθηνών και Φειδιππίδου 2

22-03-2010
Απόφαση 2010/95

Ανακατανομή και επαναπροκήρυξη θέσεων για την Μερική Απασχόληση

22-03-2010
Απόφαση 2010/96

Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας

22-03-2010
Απόφαση 2010/97

Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων στην Δημοτική Επιχείρηση που μεταφέρθηκαν στο Δήμο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/06

22-03-2010
Απόφαση 2010/98

Έκδοση ατομικών χρηματικών ενταλμάτων για την οικονομική στήριξη κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης

22-03-2010
Απόφαση 2010/99

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και ενδιαφερομένων για τον υπολογισμό εισφορών σε χρήμα με συμψηφισμό της οφειλής γης από τον Δήμο

22-03-2010
Απόφαση 2010/101

Αποδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου λόγω της μετατροπής του σκοπού της Δημοτικής Επιχείρησης

22-03-2010
Απόφαση 2010/102

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: "Κατασκευή σημάνσεων και σηματοδοτήσεων"

22-03-2010
Απόφαση 2010/110

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: "Λήψη μέτρων ασφαλείας στην εκτέλεση έργου μεγάλης επικινδυνότητας (σημάνσεις – εκτροπές κυκλοφορίας – προσωρινές κατασκευές)"

22-03-2010
Απόφαση 2010/111

copyrights © 2019 Evolution Projects