Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ του Δήμου μας, εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χώρων, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010

06-06-2011
Απόφαση 2011/169

Ορισμός χώρου και χρόνου διεξαγωγής της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής)

06-06-2011
Απόφαση 2011/170

Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής Δημαρχείου Χαϊδαρίου

06-06-2011
Απόφαση 2011/172

Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβαση του έργου: «Προσθήκη Α.Π.Χ. στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου

06-06-2011
Απόφαση 2011/174

Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου και Σηματοδότησης οδών»

06-06-2011
Απόφαση 2011/175

Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Α.Π.Ε.) του έργου: «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε Ανοιχτά Ρέματα του Δήμου Χαϊδαρίου και Άλλες Παρεμβάσεις

06-06-2011
Απόφαση 2011/176

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.050,00€ (Κ.Α. 00.6731.0007) για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου

06-06-2011
Απόφαση 2011/179

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.600,00 € (Κ.Α 15.6471) για δαπάνες εκτύπωσης και διανομής προγράμματος-προσκλήσεων, εντύπων και λοιπών δαπανών για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού έως 31.08.2011

06-06-2011
Απόφαση 2011/180

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της ΚΕΔΧ έτους 2010

06-06-2011
Απόφαση 2011/181

«Ορισμός μελών Σχολικών Επιτροπών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

06-06-2011
Απόφαση 2011/171

copyrights © 2020 Evolution Projects