Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για την συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με τον Κοινωνικό φορέα «ΕΔΡΑ»

23-05-2011
Απόφαση 2011/128

Έγκριση οριζοντιογραφίας εφαρμογής σκάλας και οδών πρόσβασης και μηκοτομής στην οδό Γ. Παπανδρέου στο Άνω Δάσος, μεταξύ των Ο.Τ. Γ. 410 και Γ413

23-05-2011
Απόφαση 2011/129

Αίτημα της Πρωτοβουλίας πολιτών "ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΔΥΤΙΚΑ"

23-05-2011
Απόφαση 2011/130

Κατάρτιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου

23-05-2011
Απόφαση 2011/131

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς των Κουνελίων

23-05-2011
Απόφαση 2011/133

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής

23-05-2011
Απόφαση 2011/134

Έγκριση 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011

23-05-2011
Απόφαση 2011/135

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

23-05-2011
Απόφαση 2011/136

Επανάληψη της υπ. αριθμ. 99/2011, απόφασης του Δ.Σ., που αφορά επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

23-05-2011
Απόφαση 2011/139

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη λειτουργία κινητής καντίνας

23-05-2011
Απόφαση 2011/140

copyrights © 2020 Evolution Projects