Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός

19-07-2010
Απόφαση 2010/186

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της ΚΕΔΧ έτους 2009

19-07-2010
Απόφαση 2010/190

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος Ανακύκλωσης

19-07-2010
Απόφαση 2010/193

Λήψη απόφασης για το καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί στο Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την αριθμ. 14460/8330/14-4-2010 απόφασή του Γ. Γ. Περιφέρειας

19-07-2010
Απόφαση 2010/194

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Λήψη μέτρων προστασίας για τη νέα αντιπυρική περίοδο 2010" και έγκριση μελέτης

19-07-2010
Απόφαση 2010/197

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου στην οδό Νισύρου" και έγκριση μελέτης

19-07-2010
Απόφαση 2010/198

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Ανακατασκευή πεζοδρόμου της οδού Γυθείου" και έγκριση μελέτης

19-07-2010
Απόφαση 2010/199

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Αισθητική παρέμβαση στην οδό Μονεμβασίας" και έγκριση μελέτης

19-07-2010
Απόφαση 2010/200

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: "Τσιμεντόστρωση στο ΟΤ 240, Γ 427-Γ428" και έγκριση μελέτης

19-07-2010
Απόφαση 2010/201

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και ενδιαφερομένων για τον καθορισμό τιμή μονάδος εισφοράς σε γη (Ν. 1337/83)

19-07-2010
Απόφαση 2010/202

copyrights © 2019 Evolution Projects