Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρου ( άρθρο 281, παρ. 3 Ν.3463/2006)

28-01-2010
Απόφαση 2010/44

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες διοργάνωσης της εκδήλωσης "Χαιδαριώτικα Κούλουμα 2010"

28-01-2010
Απόφαση 2010/45

Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή καλλιτέχνη για την φιλοτέχνηση Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στο χώρο Πάρκου Ιστορικής Μνήμης και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

28-01-2010
Απόφαση 2010/46

Καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων στην Δημοτική Επιχείρηση που μεταφέρθηκαν στο Δήμο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/06

28-01-2010
Απόφαση 2010/48

Επιχορήγηση ποσού 1.000,00 € για την διοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Συλλόγου των υπαλλήλων του Δήμου Χαϊδαρίου

28-01-2010
Απόφαση 2010/49

Συγκρότηση Πολεοδομικής Επιτροπής

11-01-2010
Απόφαση 2010/9

Ψήφισμα για το Σχέδιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενόψει του Συνεδρείου της ΚΕΔΚΕ

11-01-2010
Απόφαση 2010/1

Προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2010

11-01-2010
Απόφαση 2010/2

Παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.

11-01-2010
Απόφαση 2010/3

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2010

11-01-2010
Απόφαση 2010/4

copyrights © 2019 Evolution Projects