Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΣΔΚΝΑ για την εξυπηρέτηση του Δήμου από το ΣΜΑ Σχιστού

21-02-2011
Απόφαση 2011/73

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

21-02-2011
Απόφαση 2011/57

Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας σε δύο Νομικά Πρόσωπα

21-02-2011
Απόφαση 2011/66

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αφροδίτης 16, Τυποποιημένα εντός ψιλικών

17-02-2011
Απόφαση 2011/7

Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τιμής μονάδος για επικείμενα σε ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία Μάνης και Ειρήνης-Διάνοιξη οδού Μάνης στο προβλεπόμενο πλάτος της

17-02-2011
Απόφαση 2011/8

Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ρυμοτομική έγκριση των Δημοτικών οδών Οινόης και Αθηνάς, με τροποποίηση του ΟΤ 168-169 περιοχής Δάσους

17-02-2011
Απόφαση 2011/10

Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας

17-02-2011
Απόφαση 2011/13

Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας

31-01-2011
Απόφαση 2011/37

Διάθεση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου και γραμματειακής υποστήριξης των Δημοτικών Παρατάξεων

31-01-2011
Απόφαση 2011/8

Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου και ορισμός νέου Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

31-01-2011
Απόφαση 2011/9

copyrights © 2020 Evolution Projects