Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Καθορισμός χώρου στάθμευσης ατόμου με ειδικές ανάγκες

28-01-2010
Απόφαση 2010/26

Επιλογή φορέα για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου

28-01-2010
Απόφαση 2010/28

Τροποποίηση σχεδίου στο ΟΤ 138 (Παλαιό Δημαρχείο)

28-01-2010
Απόφαση 2010/34

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

28-01-2010
Απόφαση 2010/35

Διάθεση χρημάτων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας

28-01-2010
Απόφαση 2010/41

Καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου

28-01-2010
Απόφαση 2010/27

Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς και έγκριση σύναψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

28-01-2010
Απόφαση 2010/29

Λήψη δανείου για την καταβολή αποζημίωσης της Εθνικής Τράπεζας για αναγκαστική απαλλοτρίωση (A+B τμήμα απαλλοτρίωσης)

28-01-2010
Απόφαση 2010/30

Άρση καταλληλότητας αυτοκινήτων της Υπηρεσίας Προστασίας Ελέγχου και Περιβάλλοντος και Πρασίνου

28-01-2010
Απόφαση 2010/33

Λήψη απόφασης για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 3801/4-9-2009 ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων ή μη οφειλών

28-01-2010
Απόφαση 2010/36

copyrights © 2019 Evolution Projects