Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ορισμός τριών (3) υπαλλήλων στην Επιτροπή παραλαβής προμηθειών έτους 2011 (αρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ)

31-01-2011
Απόφαση 2011/29

Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών των προμηθειών του Δήμου έτους 2011 (αρθρ. 46 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

31-01-2011
Απόφαση 2011/30

Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών όλων των προμηθειών του Δήμου έτους 2011 (αρθρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ)

31-01-2011
Απόφαση 2011/31

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης μέχρι 5.869,41 € έτους 2011 (αρθρ. 15 Π.Δ. 171/87)

31-01-2011
Απόφαση 2011/32

Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 880,41 € έως 8.804,11 € έτους 2011 (άρθρο 16 Π.Δ. 171/87)

31-01-2011
Απόφαση 2011/33

Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 8.804,11 € έως 293.470,29 € έτους 2011 (αρθρ. 16 ΠΔ 171/87)

31-01-2011
Απόφαση 2011/34

Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 293.470,29 € έτους 2011 (αρθρ. 16 Π.Δ. 171/87)

31-01-2011
Απόφαση 2011/35

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών – Καλής Εκτέλεσης του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980, έτους 2011

31-01-2011
Απόφαση 2011/36

Λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση του αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 5041 αυτοκινήτου του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 129/2534/20-01-2010 (ΦΕΚ 108/04-02-2010 τεύχος Β’)

31-01-2011
Απόφαση 2011/38

Έγκριση επιβολής προστίμου στην ΚΤΕΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Μr. ΚΤΕΟ Χαϊδαρίου) για παράνομα τοποθετημένες ενδεικτικές Πινακίδες

31-01-2011
Απόφαση 2011/40

copyrights © 2020 Evolution Projects