Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αποδοχή δωρεάς

18-01-2011
Απόφαση 2011/2

Εκδίκαση ένστασης – Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας του έργου: " Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου"

18-01-2011
Απόφαση 2011/3

Ψήφιση πίστωσης ενός δωδεκατημορίου βάσει του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2010 για την χορήγηση της παγίας προκαταβολής και ορισμό οικονομικού υπολόγου έτους 2011

18-01-2011
Απόφαση 2011/4

Ψήφιση πίστωσης κεκλεισμένης χρήσης για διάφορες προμήθειες παρελθόντων ετών

18-01-2011
Απόφαση 2011/5

Ψήφιση πίστωσης κεκλεισμένης χρήσης για την πληρωμή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης του μηνός Δεκεμβρίου 2010 για τους υπαλλήλους του Δήμου

18-01-2011
Απόφαση 2011/6

Ψήφιση πίστωσης ενός δωδεκατημορίου επί του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για τις επιχορηγήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας

18-01-2011
Απόφαση 2011/8

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τονκαθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/281

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/282

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/283

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/284

copyrights © 2020 Evolution Projects