Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για υπαίθριο εμπόριο, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/285

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής παρανόμως εναποτιθέμενων υλικών κλπ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας (αρθρ.5 παρ.8 του Κανονισμού Καθαριότητας), έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/286

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας για την περισυλλογή και την αποκομιδή υποπροϊόντων διαφόρων εργοστασίων, βιοτεχνιών κλπ. του Δήμου μας, έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/287

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής απορριμμάτων και λοιπών άχρηστων υλικών που έχουν απορριφθεί σε ακάλυπτους χώρους, ρέματα, δάση κλπ. ( αρθρ. 8 παρ. 5 του Κανονισμού Καθαριότητας), έτους 2011

22-12-2010
Απόφαση 2010/288

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

29-11-2010
Απόφαση 2010/263

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

29-11-2010
Απόφαση 2010/264

Διαγραφή οφειλών

29-11-2010
Απόφαση 2010/274

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς των Κουνελίων

29-11-2010
Απόφαση 2010/262

Τρόπος εκτέλεσης -Έγκριση μελέτης του έργου: "Έργα ανάπλασης για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού του Δήμου Χαϊδαρίου" και ψήφιση πίστωσης

29-11-2010
Απόφαση 2010/265

Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου "Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο"

29-11-2010
Απόφαση 2010/266

copyrights © 2020 Evolution Projects