Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση κοπής επικίνδυνου δένδρου, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

12-03-2019

Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

12-03-2019

Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

12-03-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 αρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει.

12-03-2019

Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Προμήθεια Ειδών Καυσίμων Κίνησης (Πετρελαίου – Βενζίνης) του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2019».

12-03-2019

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου “Στέγη Πολιτισμού” στο κέντρο της Πόλης του Δήμου Χαϊδαρίου

12-03-2019

Έγκριση κοπής επικίνδυνου δέντρου, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

12-03-2019

Έγκριση Πρακτικών Αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς καθώς και Οικονομικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού, με τίτλο:

06-03-2019

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για δαπάνες τεχνικού Ελέγχου μεταφορικών Μέσων ( Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου).

06-03-2019

Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

06-03-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects