Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

18-02-2020

Επικαιροποίηση της 46/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων της περ. α της παρ. 13 του αρθ. 5 του ν. 4623/2019.

18-02-2020

Επικαιροποίηση της 47/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων της περ. α της παρ. 13 του αρθ. 5 του ν. 4623/2019

18-02-2020

Επικαιροποίηση της 14/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων της περ. α της παρ. 13 του αρθ. 5 του ν. 4623/2019

18-02-2020

Επικαιροποίηση της 15/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων της περ. α της παρ. 13 του αρθ. 5 του ν. 4623/2019

18-02-2020

Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

18-02-2020

Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

18-02-2020

Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

18-02-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects