Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση «Κέντρο Πολιτισμού στην Περιοχή “Αστυθέας” του Δήμου Χαϊδαρίου».

21-05-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Διενέργειας Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση αποθήκης του Δήμου Χαϊδαρίου

21-05-2019

Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (παράβολο), για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

21-05-2019

Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την επαύξηση ισχύος σε υπάρχουσες παροχές ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ).

21-05-2019

Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης ακινήτου «Στέγη Πολιτισμού Γρηγορούσας».

21-05-2019

Λήψη απόφασης περί «Κατάρτιση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της επιχείρησης με την επωνυμία: Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ).

21-05-2019

Έγκριση Διενέργειας και Καθορισμός του Τρόπου Εκτέλεσης – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet (Δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)» σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6222 ''Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά τέλη εσωτερικού'' - Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: 24 μήνες».

21-05-2019

Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019».

21-05-2019

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης και αναίρεσης κατά της αριθμ. 999/19 απόφασης του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών.

21-05-2019

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης και αναίρεσης κατά της αριθμ. 1005/19 απόφασης του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών

21-05-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects