Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαϊδαρίου.

18-02-2020

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ την ανάδειξη ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ αναδόχου.

18-02-2020

Επικαιροποίηση της με αριθμ. 260/2019 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Ψήφισμα διαμαρτυρίας και διεκδίκησης της Προβλήτας 4 στην Ακτή Σκαραμαγκά» και ενημέρωση.

13-02-2020

Έγκριση υποβολής πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Χαϊδαρίου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου.

13-02-2020

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

07-02-2020

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, συμπληρωματικής επιχορήγησης 2019 από το ΥΠ.ΕΣ. στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου», για την κάλυψη κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης.

07-02-2020

Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. στο Δήμο Χαϊδαρίου

07-02-2020

Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019.

29-01-2020

Έγκριση εκμίσθωσης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού ΣΤΡ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ αρ.97 και ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ στην Πλατεία Δημοκρατίας Χαϊδαρίου.

29-01-2020

Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου μας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) και πρόταση-εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του.

29-01-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects