Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

29-01-2020

Έγκριση 1ου Α.Π. του Έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ»

29-01-2020

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου

29-01-2020

Έγκριση παράτασης ή μη της μίσθωσης ακινήτου, όπου στεγάζεται η «Στέγη Πολιτισμού Ελαιώνα»

29-01-2020

Έγκριση παράτασης ή μη της μίσθωσης ακινήτου, όπου στεγάζεται η «Στέγη Πολιτισμού Δάσους».

29-01-2020

Έγκριση ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού σε επιλεγμένα σημεία στο Δήμο, σχολεία και δημοτικά κτήρια, σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ («ΧΑΡΤΟΦΑΓΟΣ»).

29-01-2020

Έγκριση υποβολής πρότασης στο E.Π. «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας (12), Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ104, Α/Α ΟΠΣ: 4041) με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ) του Δήμου Χαϊδαρίου» - Ορισμός Υπευθύνου Πράξης»

29-01-2020

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη Επιτροπών μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. (Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών) για το έτος 2020

29-01-2020

Συγκρότηση Επιτροπής δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του Κ.Η.Σ.Κ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων)για το έτος 2020.

29-01-2020

Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 276 /2019 Α.Δ.Σ. ''περί έγκρισης υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_11 (Α/Α ΟΠΣ:3375), Άξονας Προτεραιότητας 11: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Yποδομών Eκπαίδευσης», με τίτλο «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα»''_ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης

29-01-2020

copyrights © 2020 Evolution Projects