Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

12-06-2019

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

12-06-2019

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 70/2019 Α.Δ.Σ. περί «Συγκρότησης επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221 (παρ. 3, παρ. 4, παρ. 6, παρ. 11 / περίπτωση (α), παρ.1 / περίπτωση (η).

12-06-2019

Λήψη απόφασης για τα Ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών, που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει».

12-06-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής τοποθέτησης (15) φωτιστικών σωμάτων (ΔΕΔΔΗΕ).

04-06-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής για Τεχνικό Έλεγχο μεταφορικών μέσων (ΚΤΕΟ).

04-06-2019

Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου Σταδίου, ελέγχου των δικαιολογητικών Συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για το Ανοικτό (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ) Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019, 2020 & 2021».

04-06-2019

Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 4 ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ».

04-06-2019

Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

04-06-2019

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Παγίας Προκαταβολή προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

28-05-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects