Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

26-11-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

26-11-2019

Εξέταση ενστάσεων – Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την Πλειοδοτική Δημοπρασία που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χαϊδαρίου.

22-11-2019

Συζήτηση σχετικά με την υπ΄ πρωτ: 26068/14-11-2019 αίτηση Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018

21-11-2019

Έγκριση Πρακτικού Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας του Κυλικείου που βρίσκεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χαϊδαρίου

20-11-2019

Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών

20-11-2019

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

20-11-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ».

05-11-2019

Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

05-11-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αρίθμ.16108/2019 αίτημα εργαζομένων

31-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects