Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019

20-02-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

20-02-2019

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019

20-02-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

20-02-2019

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς & τους άπορους Δημότες του Δήμου Χαϊδαρίου για τα Έτη 2018-2019-2020 και τη λειτουργία των Δομών Κοινωνικού Παντοπωλείου – Συσσιτίου»

20-02-2019

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας Διαγωνισμών Τεχνικών Έργων για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΡΟΥ».

20-02-2019

Εξέταση ένστασης δημότη, σχετικά με την αριθ. 178/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 36-37».

05-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

05-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

05-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

05-02-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects