Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Απόφαση Δ.Σ. 181/25-09-2019 _ Έγκριση σύστασης δεκατριών (13) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

03-10-2019

Απόφαση Δ.Σ. 182/25-09-2019 _ Έγκριση σύστασης πενήντα ένα (51) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαριου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

03-10-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2019

27-09-2019

Έγκριση Πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών Συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

27-09-2019

Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

27-09-2019

Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου μας Έτους 2018

25-09-2019

Επικαιροποίηση της υπ΄αρίθμ. 163/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

25-09-2019

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (199 του Ν. 3463/06).

25-09-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη δέντρων στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας (σχετ. 38/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

25-09-2019

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας: «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου» με διακριτικό τίτλο «Άρηξις»

25-09-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects