Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση της Αποθήκης του Δήμου Χαϊδαρίου

30-04-2019

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χαϊδαρίου

30-04-2019

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019»

17-04-2019

Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

15-04-2019

«Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και επιλογής προσωπικού της ΣME1Α/2019 Ανακοίνωσης μας»

26-03-2019

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ Δήμου Χαϊδαρίου

18-03-2019

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή και ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή

18-03-2019

Υποβολή αιτήσεων: από Σάββατο 9-3-2019 έως και Δευτέρα 18-3-2019.

Ανάκληση της ΣΜΕ 1_2019 Ανακοίνωσής μας, βάσει του υπ' αριθμ. 2577/01/2019 εγγράφου του ΑΣΕΠ

13-02-2019

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Νίκη Ίσκου

Στρ. Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 12461

Τηλ. 213-20.47.307, Φαξ: 210-5323623

grprosopikou@haidari.gr

Aνάκληση της ΣΜΕ 1_2019  Ανακοίνωσής μας

Κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με το ΑΣΕΠ, ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 22185/7-11-2018 ΣΜΕ1/2019 Ανακοίνωσή μας περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή και ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση

Δημοσίευση στοιχείων μελών Μ.η.Μ.Ε.Δ. του Δήμου μας για το έτος 2019

21-01-2019

Δημοσίευση στοιχείων μελών Μ.η.Μ.Ε.Δ. του Δήμου μας για το έτος 2019 σύμφωνα με το υπ. αρ. ΦΕΚ : 4481Β΄/29-12-2017 "Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Mελών πιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ".

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους ΚΗΣΚ

18-01-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects