Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργασίας σε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ενδυμάτων & Υποδημάτων

12-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12 (Περιφέρεια Αττικής)

31-01-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

18-12-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 161/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9Π3ΩΗ3-41Μ) με την οποία κηρύχτηκε άγονη η ΟΜΑΔΑ 1 – Υλικά Καθαριότητας, μετά από διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» και σε συννέχεια της υπ’ αριθμ. 20334/16-10-2018 Διακήρυξης,  σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια (ΟΜΑΔΑ-1 - Υλικά Καθαριότητας), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.049,33€ με Φ.Π.Α. 24%, καθώς για τη συγκεκριμένη ΟΜΑΔΑ στην υποβλήθηκαν μόνο μη κατάλληλες προσφορές.

Προκηρύσσουμε Δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

17-12-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2018

22-11-2018

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας (λόγω άγονου διαγωνισμού)

21-11-2018

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας, λόγω άγονου διαγωνισμού ως προς την Ομάδα_1: Υλικά Καθαριότητας της υπ' αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.74/2018 Μελέτης

Πρακτικό Κατάρτισης Πινάκων σε ΣΜΕ2/2018 ανακοίνωσης, κατόπιν ενστάσεως

12-11-2018

Ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018

24-10-2018

αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 25-10-2018 έως και Δευτέρα 5-11-2018.

Διαγωνισμός Προμήθειας Λιπαντικών

24-10-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου.

Αποτελέσματα ΣΜΕ2/2018 ανακοίνωσης

22-10-2018

κατάρτιση πινάκων επιλογής προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συνέχεια της ΣME2/2018 ανακοίνωσης σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

copyrights © 2019 Evolution Projects