Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις στα πλαίσια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ: 2811/07-02-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Aσφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου»

20-02-2019

Διευκρινίσεις στα πλαίσια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ: 2811/07-02-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Σχετικά:   Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3138 /12-2-2019  & 3214 /13-2-2019 ερωτήματα τα οποία έθεσε η Εταιρεία INTERLIFE  μέσω email

Aνάκληση της ΣΜΕ 1_2019 Ανακοίνωσής μας, βάσει του υπ' αριθμ. 2577/01/2019 εγγράφου του ΑΣΕΠ

13-02-2019

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Νίκη Ίσκου

Στρ. Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 12461

Τηλ. 213-20.47.307, Φαξ: 210-5323623

grprosopikou@haidari.gr

 

Aνάκληση της ΣΜΕ 1_2019 Ανακοίνωσής μας

Κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με το ΑΣΕΠ, ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ. 22185/7-11-2018 ΣΜΕ1/2019 Ανακοίνωσή μας περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή και ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

 

Πρόσκληση Eκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργασίας σε Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ενδυμάτων & Υποδημάτων

12-02-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12 (Περιφέρεια Αττικής)

31-01-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

18-12-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 161/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9Π3ΩΗ3-41Μ) με την οποία κηρύχτηκε άγονη η ΟΜΑΔΑ 1 – Υλικά Καθαριότητας, μετά από διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» και σε συννέχεια της υπ’ αριθμ. 20334/16-10-2018 Διακήρυξης,  σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια (ΟΜΑΔΑ-1 - Υλικά Καθαριότητας), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.049,33€ με Φ.Π.Α. 24%, καθώς για τη συγκεκριμένη ΟΜΑΔΑ στην υποβλήθηκαν μόνο μη κατάλληλες προσφορές.

Προκηρύσσουμε Δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

17-12-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2018

22-11-2018

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας (λόγω άγονου διαγωνισμού)

21-11-2018

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας, λόγω άγονου διαγωνισμού ως προς την Ομάδα_1: Υλικά Καθαριότητας της υπ' αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.74/2018 Μελέτης

Πρακτικό Κατάρτισης Πινάκων σε ΣΜΕ2/2018 ανακοίνωσης, κατόπιν ενστάσεως

12-11-2018

Ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018

24-10-2018

αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 25-10-2018 έως και Δευτέρα 5-11-2018.

copyrights © 2019 Evolution Projects