Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019-2020-2021»

10-05-2019

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση της Αποθήκης του Δήμου Χαϊδαρίου

30-04-2019

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Χαϊδαρίου

30-04-2019

Προκηρύσσουμε δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

18-04-2019

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019»

17-04-2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019»

21-03-2019

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου κατάλληλου για τη στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ Δήμου Χαϊδαρίου

18-03-2019

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή και ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτής

18-03-2019

Υποβολή αιτήσεων: από Σάββατο 9-3-2019 έως και Δευτέρα 18-3-2019.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

20-02-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH KAΛΥΨΗ OXHMAΤΩΝ &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ

   ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»  (Αρ. Πρωτ.: οικ. 2814/07-02-2019)

Ο Δήμος Χαϊδαρίου  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου», για ένα (1) έτος (xρόνος ασφαλιστικής κάλυψης: από 17/03/2019 έως και τις 17/03/2020), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την Ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου, προϋπολογισμού σαραντα-πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €). Η υπηρεσία απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως) την 20-02-2019 ημέρα Τετάρτη  (β’ όροφος) και ώρα 11:30 π.μ., ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ. και ώρα λήξης η 11.30 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των Οχημάτων και Μηχανημάτων με βάση τον αναλυτικό Πίνακα της υπ’ αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.83/2019 Μελέτης. Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Γ’ της υπ’ αριθμ. οικ:  2811 / 07-02-2019 Διακήρυξης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με νόμιμους  εκπροσώπους τους, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο επί αποδείξει, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χαϊδαρίου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 15.00 στη Διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ| Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως| Χαϊδάρι, 12461.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € (σαραντα πέντε  χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων επιβαρύνσεων και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Την υπ’ αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.83/2019 Μελέτη για την «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ», μαζί με το πλήρες κείμενο της οικ:  2811 / 07-02-2019 Διακήρυξης όπως και  τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης, αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) (και σε μορφή doc.) καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς (και σε μορφή doc παρέχονται σε έντυπη μορφή, aπό τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  τηλ: 213 2047275 & 272,  fax : 210 5323635,  email: sylakoum@yahoo.gr). Τα Τεύχη Δημοπράτησης και όλα τα απαραίτητα έντυπα, έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου:  www.haidari.gr.

                                                                         

                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                              ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

Διευκρινίσεις στα πλαίσια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ: 2811/07-02-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Aσφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου»

20-02-2019

Διευκρινίσεις στα πλαίσια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ: 2811/07-02-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Σχετικά:   Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3138 /12-2-2019  & 3214 /13-2-2019 ερωτήματα τα οποία έθεσε η Εταιρεία INTERLIFE  μέσω email

copyrights © 2020 Evolution Projects