Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Διευκρίνιση επί των «Τεχνικών Προδιαγραφών» της υπ’ αριθµό 23/2017 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χαϊδαρίου του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ¨ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ¨ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ»

16-07-2018

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του σχολικού κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ-ΣΕΚ Χαϊδαρίου.

16-07-2018

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια Τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2018», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής.

16-07-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου το έτος 2018

16-07-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία τηςπευθείας ανάθεσης, για υπηρεσίες «Ηχογράφησης, απομαγνητοφώνησης, κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.» για το έτος 2018.

16-07-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Α, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

16-07-2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη ενός ατόμου κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Πίνακας απορριφθέντων

16-07-2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη ενός ατόμου κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

16-07-2018

Tροποποιημένος πίνακας κατάταξης και επιλογής προσωπικού σε ορθή επανάληψη για τον κωδικό 102 της ΣΜΕ2/2017 ανακοίνωσης μας, σύμφωνα με την αριθμ.214/2018 Απόφασης του ΑΣΕΠ

16-07-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : ΄΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ «ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ΄΄

16-07-2018

copyrights © 2019 Evolution Projects